هدی سعدونی

هدی سعدونی

بزرگترین هدف برای یک مشاور،برداشتن گام هایی در جهت یاری برای توسعه فردی انسان هاست.انتشار نوشته هایم در روکیدا فرصتیست برای تحقق این هدف.....