آیا یک بیماری همه گیر جهانی می تواند بشریت را منقرض کند؟

بیماری همه گیر جهانی یک خطر در کمین نشسته است. همه ما انسان ها یک مشکل جدی داریم، در واقع در هر لحظه یک بیماری خطرناک و مهلک می تواند به طور جدی زندگی ما انسان ها را در این سیاره  خاکی تهدید کند و تلفات مرگبار فاجعه امیزی  به بار آورد. حتی…