دانش و فناوری زندگی

مزایای درختکاری بر کیفیت هوای شهرها چقدر است ؟

همواره درختکاری و گسترش فضای سبز یکی از پارامترهی مهم سنجش فعالیت صحیح و تصولس شهرداری ها هست که علاوه بر پاکیزگی و زیبایی شهر ها ، به افزایش آرامش روحی و روانی شهروندان نیز کمک بسزایی می کند . مطالعه تازه ای نتیجه گیری کرده است که درختکاری راه مقرون به صرفه ای برای مقابله با مشکل فزاینده آلودگی هوا در مناطق شهری است. در مطالعه گروه "حفاظت از طبیعت" (تی ان سی) آمده است که میانگین میزان ذرات معلق در هوا شامل ریزآلاینده ها در مجاورت یک درخت ۷ تا ۲۴ درصد کمتر است. ذرات معلق در هوا (پی ام) ذرات میکروسکپی هستند که با تنفس هوای آلوده به ریه نفوذ می کنند و به آن می چسبند. براساس این مطالعه تخمین زده می شود که آلودی ناشی از ذرات معلق در هوا تا سال ۲۰۵۰ می تواند سالانه جان ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را بگیرد. راب مکدونالد نویسنده اصلی این گزارش گفت که فایده درختان برای ساکنان نواحی شهری قبلا ثابت شده است. او گفت: "کاهش متوسط ذرات معلق در مجاورت یک درخت ۷ تا ۲۴ درصد است درحالی که تاثیر خنک کنندگی درخت گاه به دو درجه سانتیگراد می رسد. حالا هم ده ها میلیون نفر از این فواید بهره مندند." دکتر مکدونالد گفت این مطالعه به روی درخت ها در ۲۴۵ شهر در اطراف جهان انجام شد و پژوهشگران مقرون به صرفه بودن درختان را با سایر شیوه های مبارزه با آلودگی و خنک کردن هوا مقایسه کردند. او گفت: "در این جبهه درختان با سایر گزینه های از نظر هزینه رقابت می کنند." "برای مثال وقتی اتوبوس بنزینی جایگزین اتوبوس دیزلی می شود میزان کاهش آلاینده ها را به دنبال دارد، کاری که درختکاری هم تقریبا به همان اندازه می کند." با این حال گزارش این گروه بر این مساله انگشت می گذارد که در بیشتر شهرهای مورد مطالعه شمار درختان درحال کاهش است نه افزایش. به گفته سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل حدود ۹۰ درصد جمعیت جهان که در سال ۲۰۱۴ در شهرها زندگی می کردند در معرض ذرات معلق بودند که از حداکثر مجاز این سازمان تجاوز می کرد. این سازمان تخمین می زند که آلودگی هوای بیرون باعث سه میلیون مرگ زودرس در سال ۲۰۱۲ شد که اکثریت بزرگ آنها به کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط مربوط می شد. براساس آمار ۲۰۱۶ سازمان بهداشت جهانی آلودگی هوا "ناشی از تولید، توزیع و استفاده ناکارآمد از انرژی به خصوص در صنایع، بخش حمل و نقل و ساختمان است. مدیریت ضعیف در زمینه دفع زباله از دیگر علل آلودگی است." دکتر مکدونالد گفت که درختان "به هیچ وجه آلترناتیوی برای همه اقداماتی که شهرها باید برای پاکسازی هوا انجام دهند نمی شوند اما بخشی از مجموعه ابزارهایی هستند که می توانند در شهرها به کار گرفته شوند."

همواره درختکاری و گسترش فضای سبز یکی از پارامترهی مهم سنجش فعالیت صحیح و تصولس شهرداری ها هست که علاوه بر پاکیزگی و زیبایی شهر ها ، به افزایش آرامش روحی و روانی شهروندان نیز کمک بسزایی می کند .

مطالعه تازه ای نتیجه گیری کرده است که درختکاری راه مقرون به صرفه ای برای مقابله با مشکل فزاینده آلودگی هوا در مناطق شهری است.

در مطالعه گروه “حفاظت از طبیعت” (تی ان سی) آمده است که میانگین میزان ذرات معلق در هوا شامل ریزآلاینده ها در مجاورت یک درخت ۷ تا ۲۴ درصد کمتر است.
ذرات معلق در هوا (پی ام) ذرات میکروسکپی هستند که با تنفس هوای آلوده به ریه نفوذ می کنند و به آن می چسبند.

همواره درختکاری و گسترش فضای سبز یکی از پارامترهی مهم سنجش فعالیت صحیح و تصولس شهرداری ها هست که علاوه بر پاکیزگی و زیبایی شهر ها ، به افزایش آرامش روحی و روانی شهروندان نیز کمک بسزایی می کند .  مطالعه تازه ای نتیجه گیری کرده است که درختکاری راه مقرون به صرفه ای برای مقابله با مشکل فزاینده آلودگی هوا در مناطق شهری است.  در مطالعه گروه "حفاظت از طبیعت" (تی ان سی) آمده است که میانگین میزان ذرات معلق در هوا شامل ریزآلاینده ها در مجاورت یک درخت ۷ تا ۲۴ درصد کمتر است. ذرات معلق در هوا (پی ام) ذرات میکروسکپی هستند که با تنفس هوای آلوده به ریه نفوذ می کنند و به آن می چسبند. براساس این مطالعه تخمین زده می شود که آلودی ناشی از ذرات معلق در هوا تا سال ۲۰۵۰ می تواند سالانه جان ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را بگیرد. راب مکدونالد نویسنده اصلی این گزارش گفت که فایده درختان برای ساکنان نواحی شهری قبلا ثابت شده است. او گفت: "کاهش متوسط ذرات معلق در مجاورت یک درخت ۷ تا ۲۴ درصد است درحالی که تاثیر خنک کنندگی درخت گاه به دو درجه سانتیگراد می رسد. حالا هم ده ها میلیون نفر از این فواید بهره مندند." دکتر مکدونالد گفت این مطالعه به روی درخت ها در ۲۴۵ شهر در اطراف جهان انجام شد و پژوهشگران مقرون به صرفه بودن درختان را با سایر شیوه های مبارزه با آلودگی و خنک کردن هوا مقایسه کردند. او گفت: "در این جبهه درختان با سایر گزینه های از نظر هزینه رقابت می کنند." "برای مثال وقتی اتوبوس بنزینی جایگزین اتوبوس دیزلی می شود میزان کاهش آلاینده ها را به دنبال دارد، کاری که درختکاری هم تقریبا به همان اندازه می کند." با این حال گزارش این گروه بر این مساله انگشت می گذارد که در بیشتر شهرهای مورد مطالعه شمار درختان درحال کاهش است نه افزایش. به گفته سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل حدود ۹۰ درصد جمعیت جهان که در سال ۲۰۱۴ در شهرها زندگی می کردند در معرض ذرات معلق بودند که از حداکثر مجاز این سازمان تجاوز می کرد. این سازمان تخمین می زند که آلودگی هوای بیرون باعث سه میلیون مرگ زودرس در سال ۲۰۱۲ شد که اکثریت بزرگ آنها به کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط مربوط می شد. براساس آمار ۲۰۱۶ سازمان بهداشت جهانی آلودگی هوا "ناشی از تولید، توزیع و استفاده ناکارآمد از انرژی به خصوص در صنایع، بخش حمل و نقل و ساختمان است. مدیریت ضعیف در زمینه دفع زباله از دیگر علل آلودگی است." دکتر مکدونالد گفت که درختان "به هیچ وجه آلترناتیوی برای همه اقداماتی که شهرها باید برای پاکسازی هوا انجام دهند نمی شوند اما بخشی از مجموعه ابزارهایی هستند که می توانند در شهرها به کار گرفته شوند."
براساس این مطالعه تخمین زده می شود که آلودی ناشی از ذرات معلق در هوا تا سال ۲۰۵۰ می تواند سالانه جان ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را بگیرد.
راب مکدونالد نویسنده اصلی این گزارش گفت که فایده درختان برای ساکنان نواحی شهری قبلا ثابت شده است.
او گفت: “کاهش متوسط ذرات معلق در مجاورت یک درخت ۷ تا ۲۴ درصد است درحالی که تاثیر خنک کنندگی درخت گاه به دو درجه سانتیگراد می رسد. حالا هم ده ها میلیون نفر از این فواید بهره مندند.”
دکتر مکدونالد گفت این مطالعه به روی درخت ها در ۲۴۵ شهر در اطراف جهان انجام شد و پژوهشگران مقرون به صرفه بودن درختان را با سایر شیوه های مبارزه با آلودگی و خنک کردن هوا مقایسه کردند.
او گفت: “در این جبهه درختان با سایر گزینه های از نظر هزینه رقابت می کنند.”
“برای مثال وقتی اتوبوس بنزینی جایگزین اتوبوس دیزلی می شود میزان کاهش آلاینده ها را به دنبال دارد، کاری که درختکاری هم تقریبا به همان اندازه می کند.”
با این حال گزارش این گروه بر این مساله انگشت می گذارد که در بیشتر شهرهای مورد مطالعه شمار درختان درحال کاهش است نه افزایش.
به گفته سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل حدود ۹۰ درصد جمعیت جهان که در سال ۲۰۱۴ در شهرها زندگی می کردند در معرض ذرات معلق بودند که از حداکثر مجاز این سازمان تجاوز می کرد.

از دست ندهید:
بزرگ‌ترین اپراتور مخابراتی آمریکا هک شد!

همواره درختکاری و گسترش فضای سبز یکی از پارامترهی مهم سنجش فعالیت صحیح و تصولس شهرداری ها هست که علاوه بر پاکیزگی و زیبایی شهر ها ، به افزایش آرامش روحی و روانی شهروندان نیز کمک بسزایی می کند .  مطالعه تازه ای نتیجه گیری کرده است که درختکاری راه مقرون به صرفه ای برای مقابله با مشکل فزاینده آلودگی هوا در مناطق شهری است.  در مطالعه گروه "حفاظت از طبیعت" (تی ان سی) آمده است که میانگین میزان ذرات معلق در هوا شامل ریزآلاینده ها در مجاورت یک درخت ۷ تا ۲۴ درصد کمتر است. ذرات معلق در هوا (پی ام) ذرات میکروسکپی هستند که با تنفس هوای آلوده به ریه نفوذ می کنند و به آن می چسبند. براساس این مطالعه تخمین زده می شود که آلودی ناشی از ذرات معلق در هوا تا سال ۲۰۵۰ می تواند سالانه جان ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را بگیرد. راب مکدونالد نویسنده اصلی این گزارش گفت که فایده درختان برای ساکنان نواحی شهری قبلا ثابت شده است. او گفت: "کاهش متوسط ذرات معلق در مجاورت یک درخت ۷ تا ۲۴ درصد است درحالی که تاثیر خنک کنندگی درخت گاه به دو درجه سانتیگراد می رسد. حالا هم ده ها میلیون نفر از این فواید بهره مندند." دکتر مکدونالد گفت این مطالعه به روی درخت ها در ۲۴۵ شهر در اطراف جهان انجام شد و پژوهشگران مقرون به صرفه بودن درختان را با سایر شیوه های مبارزه با آلودگی و خنک کردن هوا مقایسه کردند. او گفت: "در این جبهه درختان با سایر گزینه های از نظر هزینه رقابت می کنند." "برای مثال وقتی اتوبوس بنزینی جایگزین اتوبوس دیزلی می شود میزان کاهش آلاینده ها را به دنبال دارد، کاری که درختکاری هم تقریبا به همان اندازه می کند." با این حال گزارش این گروه بر این مساله انگشت می گذارد که در بیشتر شهرهای مورد مطالعه شمار درختان درحال کاهش است نه افزایش. به گفته سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل حدود ۹۰ درصد جمعیت جهان که در سال ۲۰۱۴ در شهرها زندگی می کردند در معرض ذرات معلق بودند که از حداکثر مجاز این سازمان تجاوز می کرد. این سازمان تخمین می زند که آلودگی هوای بیرون باعث سه میلیون مرگ زودرس در سال ۲۰۱۲ شد که اکثریت بزرگ آنها به کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط مربوط می شد. براساس آمار ۲۰۱۶ سازمان بهداشت جهانی آلودگی هوا "ناشی از تولید، توزیع و استفاده ناکارآمد از انرژی به خصوص در صنایع، بخش حمل و نقل و ساختمان است. مدیریت ضعیف در زمینه دفع زباله از دیگر علل آلودگی است." دکتر مکدونالد گفت که درختان "به هیچ وجه آلترناتیوی برای همه اقداماتی که شهرها باید برای پاکسازی هوا انجام دهند نمی شوند اما بخشی از مجموعه ابزارهایی هستند که می توانند در شهرها به کار گرفته شوند."
این سازمان تخمین می زند که آلودگی هوای بیرون باعث سه میلیون مرگ زودرس در سال ۲۰۱۲ شد که اکثریت بزرگ آنها به کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط مربوط می شد.
براساس آمار ۲۰۱۶ سازمان بهداشت جهانی آلودگی هوا “ناشی از تولید، توزیع و استفاده ناکارآمد از انرژی به خصوص در صنایع، بخش حمل و نقل و ساختمان است. مدیریت ضعیف در زمینه دفع زباله از دیگر علل آلودگی است.”
دکتر مکدونالد گفت که درختان “به هیچ وجه آلترناتیوی برای همه اقداماتی که شهرها باید برای پاکسازی هوا انجام دهند نمی شوند اما بخشی از مجموعه ابزارهایی هستند که می توانند در شهرها به کار گرفته شوند.”

۱ دیدگاه

Avatar
محبوبه سه شنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۵ at ۱۰:۴۴

این مطلب خیلی جالب بود مرسی

پاسخ

دیدگاه شما چیست؟