عمومی

اثرگذاری تبلیغات تصویری چه ارتباطی با جنسیت دارد؟

اختصــاص بودجه کلان به تبلیغات از ســوی ســازمان‌ها، نشان‌دهنده اثربخشی تبلیغات اســت. محققان کشور برای بررسی بیشتر این موضوع، مطالعه‌ای را انجام داده‌اند که نشان می‌دهد جنسیت و مسیر نگاه منبع انسانی نقش زیادی در این تأثیرپذیری دارد.

به گزارش روکیدا، سنجش اثرگذاری تبلیغات با پژوهش‌های بازار ســنتی، رویکــرد ارتباطی و خودگزارشــی مخاطب انجام می‌شــود. شکست ۸۰ درصد محصولات نو در بازار با وجود سرمایه‌گذاری‌های بسیار تبلیغاتی، معلول ناکارآمدی تحقیقات بازار سنتی، گزارش می‌شــود. از روش‌هــای کارآمد رویکرد مشــاهده‌ای در شناســایی فعالیت‌های شناختی حین تصمیم‌گیری و ارائه بازتاب از فرایند ذهنی تصمیم‌گیران، بهره‌گیری از ردیاب چشمی با تمرکز بر سنجش توجه بصری است.

به بیان محققان، جلب توجه به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده اثربخشی تبلیغات است که با گســتره وسیع و درهم‌ریخته تبلیغات چاپــی، آنلاین، قفســه رنگارنگ فروشــگاه‌ها، به دست آوردن توجــه و ســپس نگهداری این توجه جلب شــده، بســیار مشــکل اســت.

جلب توجه و ارتباط مستقیم با مخاطب، موضوعی پیچیده و مهــم در بازاریابــی، دارای ماهیــت اکتشــافی و بســیار مــورد توجه اســت. پژوهش‌های متعدد نشــان می‌دهند، نگرش و احساسات ایجادشده در مخاطب نسبت بــه تبلیغ، برند و تمایل به خریــد بین زنان و مردان متفاوت بــوده و هر دو گروه بهترین نگرش را نســبت به تبلیغات با هویت منبع هم‌جنس خود داشــتند.

برای بررسی بیشتر این موضوع، گروهی از پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی، مطالعه‌ای را انجام داده‌اند که در آن رویکرد مشاهده‌ای در ارزیابی تأثیر جنسیت و مسیر نگاه منبع انسانی بر توجه به تبلیغات بررسی شده است.

در این پژوهــش کاربردی که با مشارکت ۸۳ دانشجوی دانشگاه بهشتی انجام شد، محققان به‌منظور ارزیابی میزان توجه بصــری شرکت‌کنندگان به ویژگی‌هــای تصویری و متنی تبلیغات از ردیاب چشــمی استفاده کردند.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که جنســیت منبع انســانی پیام در تبلیغ، به‌طور قابل‌توجهی بر میزان توجــه بصری مخاطــب به ویژگی‌هــای تصویری و متنــی تبلیغ تأثیر می‌گــذارد. به‌گونه‌ای کــه تبلیغات با منبع زن منجر به جلب توجه بیشــتر بــه کل تبلیغ و بخش تصویــری تبلیــغ (تصویر منبع انســانی پیــام و محصول) می‌شود.

در این رابطه، نگار سماک نژاد، پژوهشگر دانشگاه شهید بهشتی و سایر همکارانش در این تحقیق، می‌گویند: «در پژوهش ما، متوســط زمان تثبیــت کل تبلیــغ در تبلیغات بــا منبع زن بیشــترین میزان و در تبلیغات با منبع مــرد کمترین میزان را داشت».

آن‌ها ادامه می‌دهند: «بر این اساس، متوسط زمان تثبیت AOI یا اصطلاحاً مناطق مورد علاقه تصویر در تبلیغات نیز با منبع زن بیشترین میزان و در تبلیغات با منبع مرد کمترین میزان را دارد. همچنین، مجموع مدت‌زمان تثبیت در AOI چهره به ترتیب در تبلیغات با منبع زن و مرد بیشترین و تبلیغات با منبع مرد کمترین میزان را نشان داد».

مجریان پژوهش فوق با توجه به نتایج کسب‌شده اعتقاد دارند: «جلــب توجه بصری، از معیارهــای اثربخشــی تبلیغات است و به همین دلیل، در تحقیقات بعدی و همچنین در اجرای تبلیغات، ســنجش تمامی ابعاد اثربخشــی ازجمله نگرش مخاطب بــه تبلیغ، برند یا محصول، تمایل به خرید، میزان به خاطر ســپاری و خرید واقعی مخاطب مورد توصیه است».

از فعالیت پژوهشی فوق، مقاله‌ای علمی پژوهشی به رشته تحریر درآمده که در فصل‌نامه «تازه‌های علوم شناختی» متعلق به دانشگاه شهید بهشتی به چاپ رسیده است.

Related posts

میزان حضور ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی: واتس‌اپ از تلگرام پیشی گرفت

کیوان

باکتری روده: افزایش خطر آلرژی و آسم به همراه دارد

کیوان

توصیه های غذایی برای حفظ سلامت قلب

کیوان

چرا برای موفقیت باید از اخبار، سیاست و شبکه های اجتماعی دوری کنیم؟

bsafamanesh

چگونه مثبت اندیش باشیم؟

مهرناز شهریاری

8 اشتباهی که مؤسسان برای اولین بار در راه اندازی کسب و کار خود مرتکب می‌شوند!

نوید بیک زاده

هوش مصنوعی؛ پاشنه آشیل آینده اپراتور‌ها

کیوان

چقدر کارکنان کسب و کارهای کوچک نسبت به کسب و کارهای بزرگ شادترند؟

مهرناز شهریاری

مرگ مخترع کلمه عبور در 93 سالگی

کیوان

مزیت رقابتی شما چیست؟ برنده شدن در زمانی که همه مثل هم فکر می کنند

طاهر مهدی پناه

کارت هوشمند اپل با چه فناوری شهریور ماه عرضه می‌شود؟

کیوان

وقتی یک هوش مصنوعی خودش تصاویر را جعل و دستکاری می کند + عکس!

محمد امین نعمتی

چگونگی بازسازی و جوانسازی پوست

کیوان

دانشمندان واکسن جلوگیری از پیشرفت ملانوما (سرطان پوست) را ساختند

کیوان

حفظ تعادل دمای اتاق با استفاده از غشای دمایی جدید پنجره

کیوان

چگونه یک استارت آپ با موضوع سبک زندگی راه‌اندازی کنیم؟

مهرناز شهریاری

استفاده از اشعه ایکس در کشف سیاه چاله‌ها

کیوان

میز هوشمند دارای یخچال برای کافی شاپ‌ها

کیوان

Leave a Comment